Site announcements

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG

by Admin User -
Number of replies: 0

  • SV chưa đăng ký số điện thoại sẽ không tự lấy lại mật khẩu. Nếu cần cập nhật số điện thoại hoặc các hỗ trợ liên quan đến tài khoản Office/Elearning SV gửi email cho admin@cceudn.edu.vn theo cú pháp:
    • Tiêu đề thư: Hỗ trợ đăng nhập hệ thống elearning thông qua tài khoản Microsoft
    • Nội dung thư: Cung cấp thông tin cá nhân của mình gồm Mã SV, Họ tên, Số ĐT và trình bày vấn đề mình cần hỗ trợ.
  • Những thư gửi không đảm bảo yêu cầu trên sẽ không được trả lời.
  • SV KHÔNG gọi điện thoại.

SV các khóa khác tự lấy lại mật khẩu bằng chức năng Forgotten your username or password?

Hệ thống sẽ tự động gửi mật khẩu vào email mà SV đã khai báo trên trang dangkyhoc